சாம்பல் நாரை [Gray Heron]

சிற்றோடையில் நீந்தும்

சில நூறு மீன்களில்,

தேர்ந்தெடுத்த மீனொன்றை

அசைவின்றி காத்திருந்து

கைப்பற்றும் சாம்பல் நாரை,

பசி அடங்கியபின்

காத்திருப்பதுமில்லை.

குறிவைப்பதுமில்லை.


Post a Comment

2 Comments