சுண்டாங்கோழி [Painted Spurfowl]

நெருப்பின் வண்ணம் கொண்டு 

பறவையை வரைகிறேன்.

செம்மஞ்சள் நெருப்பள்ளி உடலும் 

அடர் சிவப்பால் சிறகுகளும் 

கரிய புகை கொண்டு வாலும் 

வரைந்தாயிற்று.

கொஞ்சம் பனிமழையைத் 

தூவியபின்,

சுண்டாங்கோழியை போலிருக்கிறது.
Post a Comment

2 Comments