அண்டங்காக்கை [Large-billed Crow]

கூகையின் குணமறிந்து 

குஞ்சுகளை காப்பாற்ற,

அவசரமாய் கூடிவரும் 

அண்டங்காக்கைகள்

சீண்டினாலும் துரத்தினாலும்,

காத்திருக்கும் கூகைக்கும் தெரியும் 

காக்கையின் குணம்.Post a Comment

2 Comments