தவிட்டுப்புறா [Little Brown Dove]

சின்னஞ்சிறு புற்கள் 

அதிலிருக்கும் சின்னஞ்சிறு மொட்டுகள் 

சின்னஞ்சிறு பூக்கள் 

நுகர வரும் சின்னஞ்சிறு பூச்சிகள் 

சின்னஞ்சிறு விதைகள் 

அதை உண்ணும் சின்னஞ்சிறு புறாக்கள்

சின்னஞ்சிறு மலைகள் 

அடிவாரத்தில் சின்னஞ்சிறு புற்கள்.


Post a Comment

0 Comments