கூகை [Barn Owl]

நிலவற்ற இருள்வெளியில் 

சிறகுடைய முழுமதியாய்

இரவாடி பறந்தோடி 

பலநூறு எலிகளுக்கு 

முடிவுரை கணக்கெழுதும் 

வெண்ணிற கூகைக்கு 

கூலி எதுவும் தேவையில்லை.


Photograph by Om Prakash


கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி


Post a Comment

8 Comments