யானை

யானை பற்றிய 

கவிதை ஒன்றை மெருகூட்ட

வார்த்தைகளை 

தேடி அலைகிறேன். 

என்னால் யானையை 

நெருங்க முடியவில்லை.

Post a Comment

0 Comments