யானை

குழந்தை கொடுத்த

ஒற்றை பழத்தை

முகம் சுழிக்காமல்
 
வாங்கி உன்னும்
 
யானையின் மனது

அதனினும் பெரிது. 

Post a Comment

0 Comments