பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் : பகுதி 3

IUCN - International Union for Conservation of Nature - பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம், உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களையும் முறையாக வகைப்படுத்துகிறது.

உலகில் வாழும் உயிரினங்களை மூன்று முக்கிய நிலைகளில் பிரிக்கிறது.

குறைந்த சூழ் இடர் ( At low risk)
இன அச்சுறுத்தல் ( Threatened)
இன அழிவு (Extinction)


"குறைந்த சூழ் இடர்" என்ற நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

அ. காப்பு சார்ந்த இனம் (Conservation Dependent ) 
உதாரணம் : சிறுத்தை சுறா. (Leopard Shark) இவை முறையாக பாதுகாக்கப்படாவிட்டால் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் அச்சுறுத்தல் பட்டியலில் சேர்ந்து விடும்.

 Leopard Shark

ஆ. அச்சுறு நிலையை அண்மித்த இனம் ( Near Threatened) 
உதாரணம் : வேங்கை புலி. (Jaguar) தென் அமெரிக்காவில், அமேசான் காடுகளில் அதிகம் வாழும் இவையும், வேட்டைகளை சந்திப்பதால் சிக்கலில் உள்ளன.

 Jaguar

 Gray Parrot
Striped Hyena

இ. தீவைப்புக் கவலை குறைந்த இனம் (Least Concern ) 
உதாரணம் : மயில். (Indian Peafowl) அழியும் வாய்ப்புகள் ஏதும் இல்லை. இருப்பினும் ரசாயன, பூச்சி கொல்லி மருந்துகளால் பாதிக்கப்படுவதுண்டு.


Peafowl



Post a Comment

0 Comments