பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் : பகுதி 2

IUCN - International Union for Conservation of Nature - பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம், உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களையும் முறையாக வகைப்படுத்துகிறது.

உலகில் வாழும் உயிரினங்களை மூன்று முக்கிய நிலைகளில் பிரிக்கிறது.

குறைந்த சூழ் இடர் ( At low risk)
இன அச்சுறுத்தல் ( Threatened)
இன அழிவு (Extinction)


"இன அச்சுறுத்தல்" என்ற நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

அ.மிக அருகிய இனம் ( Critically Endangered) 
உதாரணம் : அமுர் சிறுத்தை புலி. (Amur Leopard) தென் கொரியா, வட கொரியா மற்றும் சீனாவின் கிழக்கு பகுதியில், மிகவும் போராடிக்கொண்டிருக்கின்றன.

 Amur Leopard

 Iberian Lynx

 Baishan fir

ஆ. அருகிய இனம் ( Endangered) 
உதாரணம் : பனிச் சிறுத்தை. (Snow Leopard) இந்தியா, நேபாளம், சீனா மற்றும் சில நாடுகளில் வாழும் இவை சந்திக்கும் அச்சுறுத்தல் வேட்டை.  இமயமலையின் பனிச் சிகரங்களில் வாழும் இவை, உலகின் வேறு எந்த பணி பிரதேசங்களிலும் கிடையாது.

 
Giant Panda
  
Malayan Tapir
  Dhole


Asian Elephant


இ. அழிய வாய்ப்புள்ள இனம் (Vulnerable) 
உதாரணம் : இந்திய காண்டாமிருகங்கள். (Indian Rhinoceros)  வேட்டையின் காரணமாக முற்றிலும் அழியும் தருவாயில் இருந்து தற்போது ஓரளவிற்கு காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது.


CheetahKomodo Dragon

Post a Comment

0 Comments