பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம் : பகுதி 1

IUCN - International Union for Conservation of Nature - பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கம், உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களையும் முறையாக வகைப்படுத்துகிறது.

உலகில் வாழும் உயிரினங்களை மூன்று முக்கிய நிலைகளில் பிரிக்கிறது.

குறைந்த சூழ் இடர் (At low risk )
இன அச்சுறுத்தல் ( Threatened)
இன அழிவு (Extinction)

இவற்றில் "இன அழிவு" என்ற நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

அ. அற்றுவிட்ட இனம் ( Extinct)
உலகில் இருந்து முற்றிலும் அழிந்து விட்ட உயிரினங்கள் இந்த பட்டியலில் வரும். உதாரணம் : ஜாவா புலிகள். (Java Tiger) இந்த இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டது. முக்கிய காரணம் வேட்டை. பருவநிலை மாற்றங்கள் காரணமாகவும், வனம் தொடர்ந்து அழிக்கப்படுவதாலும், இன்றைய சூழ்நிலையில், இயற்கை சமநிலைக்கு முக்கிய காரணியாக விளங்கும் பல உயிரினங்கள் அழிவை சந்திக்கின்றன.

இப்படி நாம் இழந்த விலங்குகள், பறவைகள், பூச்சிகள், இருவளவிகள், ஊர்வன, மீன் இனங்கள் ஏராளம். கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இழந்த உயிரினங்கள் மிகவும் அதிகம். அவற்றின் புகைப்படங்களும், ஓவியங்களும் மட்டுமே தற்போது மிச்சம்.

 Java Tiger

Mascarinus Parakeet

Quagga

ஆ. இயலிடத்தில் அற்று விட்ட இனம் ( Extinct in the Wild)

உலகில் உள்ள எந்த வனப் பகுதியிலும் இல்லாத, மனிதர்களின் பராமரிப்பில், மிருக காட்சி சாலைகளில் மட்டுமே இருக்கும் உயிரினங்கள். உதாரணம் : பார்பரி சிங்கம். (Barbary Lion) ஸ்லோவேனியாவின் மிருக காட்சி சாலையில் மட்டுமே உள்ளது. வனங்களில் இருந்து அழிந்துவிட காரணம் வேட்டை.

Barbary Lion


Scimitar Oryx


Post a Comment

0 Comments