கண்கிலேடி [Indian Thick-Knee]

உயிர்வேலிப் புதர்களுக்கிடையில்

உருமறையாய் நின்றிருந்த

கண்கிலேடிப் பறவைகளை,

சுருள்வேலிக் கம்பிகளிடையே

காணாது போனபின்னும்,

உயிர்வேலிப் பறவைகளின்

உன்னதங்கள் அறியாமல்

உயிர்க்கொல்லி மருந்துகளை

நாடுகின்ற மானுடத்தால்

நஞ்சாகிறது நிலம்.

Photograph by Kathick Hari


Post a Comment

12 Comments