வெள்ளை அன்றில் [Oriental White Ibis]

வரப்பிலோடும் தவளையொன்றை 

துரத்திச் செல்லும் ஓலைப்பாம்பை 

தடித்த கால்களால் தடுத்து நிறுத்தி 

வளைந்த அலகினால் இருகச் சுற்றி 

மிச்சமின்றி முழுமையாய் விழுங்கி 

அந்தியில் கூடடையும் அன்றில்.
மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        மரகதப்புறா 

        புதர்சிட்டு

        வல்லூறு 

        தூக்கணாங்குருவி

        தைலாங்குருவி

        பூ நாரை 

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி


Post a Comment

4 Comments