கொண்டலாத்தி [Eurasian Hoopoe]

கற்கள் பொதிந்த ஓடைக்கரையில் 

சிறுதேளையோ பூரானையோ 

இரையாக்கியபின் கிளையிலமரும்

கொண்டலாத்தி

செங்கதிர்கள் பிடரியில் ஊடுருவ 

மகுடம் சூடிய மன்னரைப் போல 

இருக்கிறது  

Post a Comment

8 Comments