கதிர்க்குருவி [Ashy Prinia]

பெருநகரத்தின் புதர் மண்டிய 

பூங்கா ஒன்றினை

புனரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கிய 

அதே நாளில் 

அப்பூங்காவின் புதரில் 

தன் கூட்டைக் கட்டிமுடிக்கிறது

கதிர்க்குருவி.மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        மரகதப்புறா 

        வல்லூறு 

        தூக்கணாங்குருவி

        தைலாங்குருவி

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி


Post a Comment

2 Comments