சிற்றெழால்

இடவலம் நகராது 

சிறகுகள் படபடக்க 

காற்றில் நிலைத்தபடி 

இரையை கூர்நோக்கும் 

சிற்றெழால் 
கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றொழல்

இருவாச்சி

Post a Comment

0 Comments