மீன்கொத்தி

போதுமென்றானபின் 
தண்ணீருக்குள் தலையிடுவதில்லை 
மீன்கொத்தி.


Post a Comment

0 Comments