புலிகள் காப்பகங்கள் : இந்தியா

இந்தியாவில் தற்சமயம் செயல்பட்டுவரும் புலிகள் காப்பகங்கள்


Name of the Tiger Reserves in Tiger range states with year of creation and area
SNo.
Year of Creation
Name of Tiger Reserve
State
Total area of the Core/Critical Tiger Habitat (In Sq. Kms.)
1
1973-74 Bandipur Karnataka 872.24
2
1973-74 Corbett Uttarakhand 821.99
1973-74 Kanha Madhya Pradesh 917.43
4
1973-74 Manas Assam 840.04
5
1973-74 Melghat Maharashtra 1500.49
6
1973-74  Palamau Jharkhand 414.08
7
1973-74 Ranthambhore Rajasthan 1113.364
8
1973-74 Similipal Orissa 1194.74
9
1973-74 Sunderbans West Bengal 1699.62
10
1978-79 Periyar Kerala 881.00
11
1978-79 Sariska Rajasthan 681.1124
12
1982-83 Buxa West Bengal 390.5813
13
1982-83 Indravati Chhattisgarh 1258.37
14
1982-83 Nagarjunsagar Andhra Pradesh 2527.00
15
1982.83 Namdapha Arunachal Pradesh 1807.82
16
1987-88 Dudhwa Uttar Pradesh 1093.79*
17
1988-89 Kalakad-Mundanthurai Tamil Nadu 895.00
18
1989-90 Valmiki Bihar 840.00*
19
1992-93 Pench Madhya Pradesh 411.33
20
1993-94 Tadoba Andheri Maharashtra 625.82
21
1993-94 Bandhavgarh Madhya Pradesh 716.903
22
1994-95 Panna Madhya Pradesh 576.13
23
1994-95 Dampa Mizoram 500.00
24
1998-99 Bhadra Karnataka 492.46
25
1998-99 Pench Maharashtra 257.26
26
1999-2000 Pakke Arunachal Pradesh 683.45
27
1999-2000 Nameri Assam 200.00
28
1999-2000 Satpura Madhya Pradesh 1339.264
29
2008-09 Anamalai Tamil Nadu 958.00
30
2008-09 Udanti-Sitanadi Chhattisgarh 851.09
31
2008-09 Satkosia Orissa 523.61
32
2008-09 Kaziranga Assam 625.58
33
2008-09 Achanakmar Chhattisgarh 626.195
34
2008-09 Dandeli-Anshi Karnataka 814.884
35
2008-09 Sanjay-Dubri Madhya Pradesh 831.25*
36
2008-09 Mudumalai Tamil Nadu 321.00
37
2008-09 Nagarhole Karnataka 643.35
38
2008-09 Parambikulam Kerala 390.89
39
2009-10 Sahyadri Maharashtra Notification Awaited
Total
32137.14

நன்றி:  http://projecttiger.nic.in/

Post a Comment

0 Comments