செண்டு வாத்து [Knob-billed Duck]

சுடொரொளியில் மிளிரும்

சிறகுகளை அணைத்தபடி

ஈரவயலில் இரைதேடும்

செண்டு வாத்து,

பால்வண்ணக் கழுத்தின்

புள்ளிகளால், கவனம் கொள்கிறது.

அதன் தனித்துவமான அலகு

இன்னும் ஈர்க்கிறது.

Photograph by Mr.Raveendran Natarajan 

Post a Comment

2 Comments