காட்டுப்பக்கி [Jungle Nightjar]

காய்ந்த இலைகள் 

குவிந்தது போலிருக்கும் 

காட்டுப்பக்கியை 

காட்சிப்பிழையென கடந்துவிடும் 

உங்கள் கண்கள்,

அதை கண்டறிந்த இடத்திலேயே 

தவறவிட்டுத் தேடுவதில் தெரிகிறது 

கூடுதல் பதற்றம்.

Thanks to Karthik Hari for the picture

Thanks to Mahesh for the picture


Post a Comment

2 Comments