வால் காக்கை [Rufous Treepie]

காக்கையினும் சிறிய 

தலை போலிருக்கும்.

கறிவேப்பிலை மரக்கிளையில்

மறைந்தே இருக்கும். 

நீண்ட வாலின் 

கருநுனியில்,

அது எதுவென

நன்றாய் புரிந்துவிடும். 

சாந்து நிறச்சிறகசைத்து

பறக்கும்போது,

வால் காக்கைச் சிறகினிலும்

நந்தலாலா...!!

Thanks to Raj for the beautiful pictures Post a Comment

7 Comments