புலியும் தவளையும்

குளத்தில் ஓய்வெடுக்கும் 

புலியின் முதுகில் ஏறி 

அமர்ந்திருந்திருக்கும்  

சிறிய தவளை பயமறியாது.

புலியென்றும் அறியாது.


Post a Comment

0 Comments