புதர்க்காடை[Jungle Bush Quail]

வெயிலேறிய புழுதிக்காட்டில் 

உருமறை கொண்டு உருண்டோடும் 

புதர்க்காடை,

எதிரிகள் அண்டும் வரை காத்திருந்து 

வெடித்துச் சிதறி பறந்த பின்னும் 

அமைதி கொள்ளாது 

பதறிய மனம்.

Photograph by Rajகூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி


Post a Comment

2 Comments