சிறிய மின்சிட்டு [Small Minivet]

செஞ்சாம்பல் நிற ஆணும் 

செம்மஞ்சள் நிற பெண்ணும் 

மரக்கிளையில் கூடமைத்து 

அடர் நிழலில் உயிர்ப்பிக்கும் 

அக்குஞ்சுகளுக்கு பெயர் 

சிறிய மின்சிட்டு.
கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி

Post a Comment

4 Comments