கொங்கூர் பறவைகள்

நேற்று (09-Feb-2015) கொங்கூர் சென்றிருந்தேன். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த பறவைகளின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடும் போது சற்று குறைவாகவே இருந்தது. இருப்பினும் பல பறவைகளை பார்க்க முடிந்தது.

 1. Common Myna
 2. Yellow Wagtail
 3. Red Wattle Lapwing
 4. White Browed Wagtail
 5. Little Cormorant
 6. Painted Stork
 7. Common Sandpiper
 8. House Crow
 9. Jungle Crow
 10. Little Egret
 11. Oriental Ibis
 12. Cattle Egret
 13. Yellow Billed Babbler
 14. Spot billed Pelican
 15. Intermediate Egret
 16. Pond Heron
 17. Wood Sandpiper
 18. Rose Ringed Parakeet
 19. Spotted Owlet
 20. Pied Bushchat
 21. Little Ringed Plover
 22. Indian Golden Oriole
 23. Souther Coucal
 24. Green Bee Eater
 25. Black Winged Stilt
 26. Spot billed duck
 27. Little Grebe

Post a Comment

0 Comments