அருகிவிட்ட உயிரினங்களின் பட்டியல் (Critically Endangered)

இந்தியாவில் மிகவும் அருகிவிட்ட உயிரினங்களின் பட்டியலை (Critically Endangered) மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சி மற்றும் கணக்கெடுப்புகளின் முடிவில் சுற்றுச் சூழல் அமைச்சகம் இந்த பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

பறவைகள் :


Jerdon’s Courser (Rhinoptilus bitorquatus)
Forest Owlet (Heteroglaux blewitti)
White-bellied Heron (Ardea insignis)
White-backed Vulture
Slender-billed Vulture
Long-billed Vulture
Red- headed Vulture
Bengal Florican (Houbaropsis bengalensis)
The Himalayan Quail (Ophrysia superciliosa)
Pink- headed Duck (Rhodonessa caryophyllacea)
Sociable Lapwing (Vanellus gregarious)
Spoon Billed Sandpiper (Eurynorhynchus pygmeus)
Siberian Crane (Grus leucogeranus)

பாலூட்டிகள்:

Pygmy Hog (Porcula salvania)
Andaman White-toothed Shrew (Crocidura andamanensis)
Jenkin’s Andaman Spiny Shrew (Crocidura jenkinsi)
Nicobar White-tailed Shrew (Crocidura nicobarica)
Kondana Rat (Millardia kondana)
Large Rock Rat or Elvira Rat (Cremnomys elvira)
Namdapha Flying Squirrel (Biswamoyopterus biswasi)
Malabar Civet (Viverra civettina)
Sumatran Rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis)


ஊர்வன:

Gharial (Gavialis gangeticus)
Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata)
Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea)
Four-toed River Terrapin or River Terrapin (Batagur baska)
Red-crowned Roofed Turtle or the Bengal Roof Turtle (Batagur kachuga)
Sispara day gecko (Cnemaspis sisparensis)இருவாழ்விகள்:

Anamalai Flying Frog (Rhacophorus pseudomalabaricus)
Gundia Indian Frog (Indirana gundia)
Kerala Indian Frog (Indirana phrynoderma)
Charles Darwin’s Frog (Ingerana charlesdarwini)
Kottigehar Bubble-nest Frog (Micrixalus kottigeharensis)
Amboli Bush Frog (Pseudophilautus amboli)
Chalazodes Bubble-Nest Frog (Raorchestes chalazodes)
Small Bush Frog (Raorchestes chotta)
Green-eyed Bush Frog (Raorchestes chlorosomma)
Griet Bush Frog (Raorchestes griet)
Kaikatt’s Bush Frog (Raorchestes kaikatti)
Mark’s Bush Frog (Raorchestes marki)
Munnar Bush Frog (Raorchestes munnarensis)
Large Ponmudi Bush Frog (Raorchestes ponmudi)
Resplendent Shrub Frog (Raorchestes resplendens)
Sacred Grove Bush frog (Raorchestes sanctisilvaticus)
Sushil’s Bush Frog (Raorchestes sushili)
Shillong Bubble-nest Frog (Raorchestes shillongensis)
The Tiger toad (Xanthophryne tigerinus)

மீன் இனங்கள்:


The Pondicherry Shark (Carcharhinus hemiodon)
The Ganges Shark (Glyphis gangeticus)
The Knife-tooth Sawfish (Anoxypristis cuspidata)
Large-tooth Sawfish (Pristis microdon)
Long-comb Sawfish or Narrow-snout Sawfish (Pristis zijsron)

சிலந்திகள் :

The Rameshwaram Ornamental or Rameshwaram Parachute Spider (Poecilotheria hanumavilasumica)
The Gooty Tarantula, Metallic Tarantula or Peacock Tarantula (Poecilotheria metallica)

பவளப் பாறைகள்:

Fire corals (Millepora boschmai)

இந்த பட்டியலில் உள்ள உயிரினங்களின் தமிழ் பெயர்களை அறிந்தவர்கள் மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

Post a Comment

0 Comments