சீழ்கைச் சிறகி [Lesser Whistling Duck]

சீழ்கை ஒலியெலுப்பி

சீராகச் சிறகசைத்து

குழுவாக பறந்துவரும்

பழுப்பு நிற வாத்துகள்,

இரவில் இரைதேடி

பகலில் களைப்பாறும்.


Flock of Lesser Whistling Duck and Darter


Post a Comment

0 Comments