செம்மீசைச் சின்னான் [Red-Whiskered Bulbul]

நெடு மரத்தின் உச்சியிலோ 

சிறு புதரின் மறைவினிலோ 

பாடித்திரியும் சின்னான்கள்,

பரவச்செய்த உண்ணிச்செடிகளால்

அரிதாகிப்போகிறது 

இயல் தாவரங்கள்.

Post a Comment

2 Comments