செங்குயில் [Banded Bay Cuckoo]

எப்பறவை

எக்காலம் 

எந்நிறத்தில் 

முட்டையிடும் 

என்பதெல்லாம் நன்கறிந்த 

செங்குயில்கள்,

அப்பறவை அறியாமல் 

அதன் கூட்டில் முட்டையிட்டு 

கூடொட்டிப் பிழைத்திருத்திருக்கும்.

தகுதியுள்ள உயிரினங்கள் 

இப்புவியில் நிலைத்திருக்கும்.




Post a Comment

4 Comments