ஆறுமணிக்குருவி [Indian Pitta]

மர நிழலில, புதர் இருளில்

மண் மூடிய இலைச் சருகில்

வானவில்லைக் காட்டிலும்

கூடுதல் நிறங்கொண்டு

வண்ண வண்ண தூவிகளால்

பொன்னெனவே மின்னும்

ஆறுமணிக்குருவி

அழகிய குரலால்

அந்தியை அறிவிக்கிறது.

Photograph by Raj.Post a Comment

11 Comments