தையல் குருவி [Common Tailor Bird]

இரண்டு இலைகளை 

இடைவெளியின்றி இணைத்து 

நேர்த்தியாக தைத்து 

கூடமைத்து 

போதுமென்று உணர்ந்த பின் 

மூன்றவது இலையை 

அப்படியே விட்டுவைக்கிறது

தையல் குருவி 
மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி

Post a Comment

2 Comments