தவிட்டுக்குருவி [Yellow Billed Babbler ]

ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 

தாவிச்செல்லும் தவிட்டுக்குருவிகள் 

பருக வைத்திருந்த தண்ணீரில்  

நீராடி 

பவளமல்லிக் கிளைகளில் 

விளையாடி 

கூட்டாக எழுப்பும் கீச்சொலிகளால் 

வாசல் நிறைந்து

வீதிகளில் வழிகிறது

இசை மழை. 

 மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி

Post a Comment

12 Comments