தூக்கணாங்குருவி [Baya Weaver]

கூட்டை ஆய்வு செய்துவிட்டு 

வெளியேவந்த பெண்குருவியின் 

பதிலுக்காக

தொங்கியபடியே காத்திருக்கிறது  

ஆண்குருவி.

நெற்பயிரின் நீண்ட பசுந்தாளை 

கொணர்ந்து வந்த பெண்குருவி 

காதலை சிந்திச்செல்கிறது.



மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        வல்லூறு 

        சிற்றெழால்

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

இருவாச்சி

Post a Comment

7 Comments