Showing posts from June, 2020Show all
Great Auk - ஐஸ்லாந்தின் இழப்பு [Iceland]
Passenger Pigeon - அமெரிக்காவின் இழப்பு [USA]
Cuban Macaw - கியூபாவின் இழப்பு [Cuba]
Thylacine (தைலசீன்) - ஆஸ்திரேலியாவின் இழப்பு [Australia]
Huia - நியூசிலாந்தின் இழப்பு [Newzealand]
Moa | Elephant Bird | Dodo -  பறக்க இயலா பறவைகள்