Feb 9, 2013

நன்றி : "புதிய தலைமுறை"

பழனி மலைத் தொடர்ச்சியை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள எங்கள் அமைப்பின் செயல்பாடுகள் குறித்து செய்தி வெளியிட்ட "புதிய தலைமுறை" இதழுக்கு நன்றி.

கொங்கூர் குளம் பற்றிய கூடுதல் செய்தி வெளியிட்டதற்கும் நன்றி..!!

Wildlife Conservation Group of Palani Hills


No comments:

Post a Comment