செந்நீலநாரை [Purple Heron]

ஊதா நிறச் சிறகசைத்து 

மெல்லப் பறந்துவரும் 

செந்நீலநாரை,

கழிமுகத்தில் கால் பதித்ததும் 

நீலம் கொள்கிறது 

கடல்.


Post a Comment

4 Comments