சீகார்ப்பூங்குருவி [Malabar whistling thrush]

பாறைகளில் மோதி

கீழிறங்கும் மலையருவி

இடைவிடாதெழுப்புமந்த 

பேரொலியின் காற்றினூடே

சீழ்கையொலி மேலெழும்ப

கருவிளை நிறங்கொண்டு

சிறகசைத்து வரும் பறவை

சீகார்ப்பூங்குருவி.


கருவிளை என்பது அடர் நீல நிற சங்குப்பூ 


Post a Comment

6 Comments