புதர் சிட்டு [Pied Bushchat]

தைப்பனியின் காலைப் பொழுதில் 

காய்ந்த நாணல் ஒன்றில் 

வந்தமரும் புதர் சிட்டு 

பாடத் தொடங்குகிறது.

காற்று இசைக்கத் தொடங்கியதும் 

நாணலும் ஆடத் தொடங்கியது.
மேலும் சில பறவைகள் - கவிதைகள் :

        மரகதப்புறா 

        வல்லூறு 

        தூக்கணாங்குருவி

        தைலாங்குருவி

        புதர்சிட்டு

        பூ நாரை 

       தவிட்டுக்குருவி

        நீலமயில் 

        கொம்பன் ஆந்தை

கூகை

பட்டாணிக்குருவி

வேதிவால் குருவி

சோலைபாடி

        தையல் குருவி

புதர்க்காடை

சிறிய மின்சிட்டு

சிரல்

சிற்றெழால்

இருவாச்சி

Post a Comment

11 Comments