பலாவின் சுவை

 சுளைகள் நீக்கப்பட்ட

பலாவின் தோலை

குப்பையிலிருந்து

பொறுக்கி எடுக்கும் யானை

தன் குட்டிக்கு

எப்படி புரியவைக்கும்

Post a Comment

8 Comments